0 Flaskor
Villkor
innehåll:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - identitet entreprenören
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Kontraktet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänke
Artikel 8 - Utövande av ångerrätt för konsumenten och kostnader
Artikel 9 - skyldigheter näringsidkaren vid frånträde av avtal
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - överensstämmelse och garanti förlängning
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - förlängning av giltighetstiden transaktioner: längd, upphörande och förnyelse
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomål
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Ytterligare eller andra villkor
 
Artikel 1 - Definitioner
I dessa villkor:

Tilläggsavtalet innebär ett avtal där den konsumentprodukter, digitalt innehåll och / eller tjänster som förvärvats i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren,
Grace period: Den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt,
Konsument: den fysiska personen inte agerar agerar för ändamål som hänför sig till den egna närings- eller yrkesverksamheten;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Varaktighet avtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och / eller digitalt innehåll för en viss tid;
Varaktigt medium: varje enhet - inklusive även e-post - att konsumenten eller företag som gör det möjligt för information till honom personligen, lagra på ett sätt som framtida behov eller använda för en period som är lämplig för ändamålet som det var avsett, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att se inom väntetiden för kontraktet,
Entreprenör: de fysiska eller juridiska produkter, (access) digitalt innehåll och / eller distanstjänster för konsumenten;
Distansavtal: ett avtal som skall ingås inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, till och med ingåendet av avtalet görs enbart eller delvis använda mellan näringsidkaren och konsumenten är ett eller flera medel för distanskommunikation;
Standardblankett: den europeiska ånger förlagan i bilaga I dessa villkor;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören måste vara tillsammans i samma rum.
 
Artikel 2 - identitet entreprenören
Företagsnamn: MooiBier.nl B.V.;.
Företagsadress: Ridder 73, 2596 PH, Haag
Telefon: 085-0160116 / Öppet vardagar från 9:00 till 17:00
E-post: info@mooibier.nl
Handelsregistret: 61292168
Momsregistreringsnummer: NL854286792B01
 
Om aktiviteten hos entreprenören är föremål för en relevant regim licensiering:
uppgifter om tillsynsmyndigheten.
 
Om företagaren ett reglerat yrke:
den yrkesorganisation eller organisation som han är anslutna;
yrkestitel, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i vilken det beviljades;
en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner var och hur dessa yrkesregler tillgängliga.
 
Artikel 3 - Tillämpning
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande av entreprenören och eventuella avtal på ett avstånd mellan företag och konsumenter.
Innan avtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, kommer näringsidkaren innan avtalet ingås, visar hur man ser de allmänna villkoren för entreprenören och att de skickas kostnadsfritt så snart som möjligt, på begäran av konsumenten.
Om avtalet ingås elektroniskt bort, trots föregående stycke och innan avtalet ingås, är texten i dessa allmänna villkor elektroniskt tillgängliga för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten i ett enkelt sätt kan lagras på ett varaktigt medium. Om detta inte rimligen är möjligt, innan avtalet ingås, anges om de allmänna villkoren kan kontrolleras elektroniskt och att på begäran av konsumenten på elektronisk väg eller på annat sätt kommer att skickas kostnadsfritt.
I händelse av att förutom dessa allmänna villkor även specifik produkt eller tjänst villkor gäller, skall andra och tredje stycket gäller och konsumenten i händelse av motstridiga villkor alltid lita på tillämplig bestämmelse som är mest fördelaktiga för honom .
 
Artikel 4 - Erbjudandet
Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller på vissa villkor, kommer detta att uttryckligen anges i erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter som erbjuds, digitalt innehåll och / eller tjänster. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om entreprenören använder dessa bilder är en sanningsenlig representation av produkter, tjänster och / eller digitalt innehåll. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet bindande för entreprenören.
Varje erbjudande innehåller sådan information som är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter är involverade i att acceptera erbjudandet.
 
Artikel 5 - Kontraktet
Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, ingås vid tidpunkten för konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta elektroniskt mottagande av accept av erbjudandet. Fram till mottagandet av denna acceptans inte har bekräftats av operatören, kan konsumenten häva avtalet.
Om avtalet skapas elektroniskt kommer näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan inom lagens råmärken - informera konsumenten möjlighet att uppfylla sina betalningsåtaganden, och alla dessa omständigheter och faktorer som är viktiga för en sund slutsats av distansavtalet. Om operatören i enlighet med denna undersökning var motiverad att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begära eller bifoga särskilda villkor för genomförandet.
Företagaren ser vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll för konsumenten följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium, skicka:
adressen för etablering av verksamheten där konsumenter kan lämna klagomål;
De betingelser under vilka och det sätt på vilket ångerrätt konsument kan utövas, eller ett klart uttalande om att utesluta ångerrätten;
information om garantier och service efter försäljning;
priset inklusive alla skatter av produkt, tjänst eller digitalt innehåll; i förekommande fall, leveranskostnader; och betalningssätt, leverans eller utförande av avtalet,
kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obegränsad;
Om konsumenten har en ångerrätt och standardblankett.
I händelse av en utökad transaktion är bestämmelsen i föregående stycke gäller endast den första leveransen.
 
Artikel 6 - Ångerrätt
För produkter:
Konsumenten får häva ett avtal om köp av en produkt under en ångerperiod på 14 dagar utan att ange något skäl. Operatören kan begära att konsumenten om orsaken till tillbakadragande, men inte åta sig att uppge sin orsak (s).
I punkt börjar en period på dagen efter det att konsumenten eller en i förväg utsetts av tredje part, dock ej transport kund har fått produkten, eller:
om konsumenten beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som utses av honom, har fått den slutliga produkten. Operatören kan, under förutsättning att han har informerat konsumenten här innan beställningsprocessen på ett tydligt sätt, att vägra en beställning för flera produkter med olika leveranstider.
om leverans av en produkt som består av flera partier eller delar, den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av den slutliga transporten eller den sista posten har tagits emot;
kontraktet för regelbunden leverans av varor under en viss tid, den dag då konsumenten eller en tredje part som utses av honom, fick den första produkten.
 
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänke
Under denna period konsumenten kommer att behandla produkten och förpackningen. Han kommer bara att extrahera produkten eller använda i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa art, egenskaper och funktion av produkten. Utgångspunkten här är att konsumenten endast ska hantera och inspektera produkten som han skulle få göra i en affär.
Konsumenten ska bara hållas ansvarig för värdeminskning av den produkt som är resultatet av ett sätt att hantera produkten utanför tillåtet i punkt 1.
Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten som företagaren honom inte eller vid slutandet av avtalet har lämnat alla uppgifter som krävs enligt lag om ångerrätten.
 
Artikel 8 - Utövande av ångerrätt för konsumenten och kostnader
Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall inom ångerperioden med hjälp av standardblankett eller något annat otvetydigt sätt entreprenören han.
Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten returnera produkten, om han händer det till (en företrädare för) entreprenören. Detta inte har erbjudit om näringsidkaren att samla själva produkten. Konsumenten är tillbaka sändningsperiod observerades i alla fall vilja returnera produkten innan väntetiden har löpt ut.
Konsumenten ska skicka tillbaka produkten med alla tillbehör, om det rimligtvis är möjligt i ursprungligt skick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av entreprenören.
Risken och bevisbördan för korrekt och snabbt utnyttjande av ångerrätt för konsumenten.
Konsumenten måste bära den direkta kostnaden för att skicka tillbaka produkten. Om näringsidkaren inte har meddelat konsumenten måste bära dem eller om operatören indikerar att bära kostnaderna själva, konsumenterna inte stå för returfrakten.
Om konsumenten drar tillbaka efter att först ha uttryckligen begärt att tillhandahålla tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte bjuds ut till försäljning i en begränsad volym eller viss påbörjas under ångerfristen, konsumenten, entreprenören beloppet proportion till den del av åtagandet som uppfylls av entreprenören vid tidpunkten för tillbakadragande, jämfört med ett fullgott genomförande av skyldigheten.
Konsumenten ska stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet, när de inte bjuds ut till försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller leverans av fjärrvärme, under förutsättning att:
entreprenören konsumenten obligatoriska anmälan om ångerrätten, har ersättningen inte lämnats vid utträde och standardblankett, eller;
konsumenten inte uttryckligen i början av genomförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme begärts under perioden av eftertanke.
Konsumenten ska stå för några kostnader för total eller partiell leverans av digitalt innehåll medföljer ej på ett konkret medium där:
han innan deras leverans har inte uttryckligen har godkänt starten av fullgörandet av avtalet före utgången av perioden av eftertanke;
han inte har erkänt att han förlorar sin rätt att frånträda ger sitt samtycke, eller
näringsidkaren har misslyckats med att bekräfta denna konsument uttalande.
Om konsumenten utövar sin ångerrätt, avbryts alla ytterligare avtal av lag.
 
Artikel 9 - skyldigheter näringsidkaren vid frånträde av avtal
Om företagaren anmälan om utträde konsumenten tillåter elektroniskt sänder det en bekräftelse omedelbart efter mottagandet av denna anmälan.
Näringsidkaren ska betala tillbaka alla betalningar konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som uppstår av operatören kommer att debiteras för returnerade produkter, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om tillbakadragande. Såvida näringsidkaren erbjuder sig att samla själva produkten, kan han vänta med att återvända förrän han har fått den produkt eller konsumenten visar att han har återvänt produkten, beroende på vilket som kommer först.
Företagaren använder samma betalningsmedel som används av kunden för ersättning om konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenter.
Om konsumenten har valt en dyrare leveranssätt än den billigaste standardleverans, inte näringsidkaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metod.
 
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Entreprenören kan utesluta följande varor och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid för att ingå avtalet, förklarade:
Varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll, som kan inträffa inom ångerfristen;
Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Under en offentlig auktion innebär en försäljningsmetod där varor, digitalt innehåll och / eller tjänster som erbjuds av näringsidkaren till konsumenten som deltar eller ges möjlighet att personligen närvara vid auktionen, som utförs av en auktionsförrättare och där framgångsrika budet måste köpa varorna, digitalt innehåll och / eller tjänster;
Tjänstekontrakt, efter ett fullständigt genomförande av tjänsten, men endast om
prestanda har börjat med uttryckligt medgivande av konsumenten, och
konsumenten har meddelat att han kommer att förlora sin ångerrätt när operatören har avslutat avtalet;
Tjänstekontrakt för tillhandahållande av logi, som i ett visst datum eller tid för prestandafunktioner och avtalet annat än bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
Avtal i samband med fritidsaktiviteter, ett visst datum eller tid för genomförande som anges i avtalet;
Enligt specifikationerna för produkter som tillverkas av konsumenten, inte prefabricerade och tillverkas på grundval av individuella val eller beslut av konsumenten eller som är uppenbart avsedda för en viss person,
Produkter som förstör snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;
Förseglade produkter som inte är lämpliga för att skydda hälsan eller hygien som ska returneras och vars plombering brutits efter leveransen;
Produkter som är oskiljaktigt blandas efter leverans till sin natur med andra produkter;
Alkoholhaltiga drycker, är det pris som överenskommits avtalets ingående, beror på sådana svängningar på marknaden som entreprenören har inget inflytande leverans av vilka endast kan ske efter 30 dagar och det verkliga värdet;
Sealed ljud, videoinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits efter leveransen;
Tidningar, tidskrifter eller tidningar, med undantag för prenumerationer av detta;
Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett konkret medium, men endast om
prestanda har börjat med uttryckligt medgivande av konsumenten, och
konsumenten har uppgett att han förlorar därmed sin ångerrätt.
 
Artikel 11 - Priset
Under den period som nämns i anbudspriserna för de produkter och / eller tjänster som inte har ökat, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
Utan hinder av föregående stycke, de tjänster och produkter vars priser är föremål för svängningar på finansmarknaden och där företagaren har ingen kontroll på rörliga priser. Dessa svängningar och det faktum att alla prismål, är på erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter ingåendet av avtalet tillåts endast om de härrör från lagar eller förordningar.
Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående tillåts endast om näringsidkaren inte har gått och:
A. De är resultatet av lagar eller förordningar; eller
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet med verkan från den dag ökningen träder i kraft.
Priserna inkluderar moms nämns i leverans av varor eller tjänster.
 
Artikel 12 - Compliance Agreement och förlängd garanti
Operatören garanterar att produkterna och / eller tjänster uppfyller förfrågningsunderlaget anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och vid tidpunkten för ingående av avtal gällande lagstiftning och / eller statliga regleringar. Om så avtalats, företagaren också se till att produkten är lämplig för annat än normal användning.
Av näringsidkaren, dess leverantör, tillverkaren eller importören gav ytterligare garantin begränsas aldrig juridiska rättigheter och hävdar att konsumenterna kan göra enligt avtalet mot näringsidkaren gäller om näringsidkaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.
Bland ytterligare garanti: varje utfästelse som en näringsidkare, dess leverantör, importören eller producenten intygar att vissa rättigheter eller anspråk på konsument bidrag utöver vilken det krävs enligt lag om han åsidosatt sin del av avtalet .
 
Artikel 13 - Leverans och utförande
Handlaren tar största möjliga omsorg när du tar emot och genomföra order på produkter och vid bedömningen av ansökningar för tillhandahållande av tjänster.
Platsen för leverans är den adress som konsumenten har gjort känt till näringsidkaren.
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa villkor, kommer företaget accepterade order snabbt men senast 30 dagar, såvida inte en annan leveranstiden har avtalats. Om leveransen försenas eller om en order är inte alls eller bara delvis genomförs, konsumenten får dem senast 30 dagar efter beställningen. Konsumenten i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd och ha rätt till någon ersättning.
Efter upplösning i enlighet med föregående stycke, operatören belopp som betalas av konsumenten att betala tillbaka omedelbart.
Risken för skador och / eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och entreprenören meddelade företrädare inte uttryckligen kommit överens om annat.
 
Artikel 14 - förlängning av giltighetstiden transaktioner: längd, upphörande och förnyelse
uppsägning:
Konsumenten kan kontrakt på obestämd tid, som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp gällande regler vid uppsägning och ett meddelande på upp till en månad.
Konsumenten kan ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst i slutet av avsluta visstids överensstämmelse med gällande regler uppsägning och ett meddelande om mer än en månad.
Konsumenterna kan avtal som avses i föregående stycke:
dra tillbaka och inte begränsas till terminering vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
Åtminstone avbryta på samma sätt som de ingås;
Avbryt på samma meddelande som företaget har förhandlat sig.
förlängning:
Ett kontrakt för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan inte automatiskt förlängas eller förnyas för en fast varaktighet.
Utan hinder av föregående stycke, ingått ett avtal om en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter kan förlängas automatiskt för en begränsad period på upp till tre månader, eftersom konsumenterna mot detta utökade avtal i slutet av förlängningen kan säga med en uppsägningstid på upp till en månad.
Ett kontrakt för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster kan därefter förlängas på obestämd tid, om konsumenten kan när som helst avsluta med en uppsägningstid på upp till en månad. Uppsägningstiden får inte överstiga tre månader i fall avtalet sträcker sig till den vanliga, men mindre än en gång i månaden, levererar dagligen, veckotidningar och tidskrifter.
Ett kontrakt med en begränsad varaktighet regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (försöks eller introduktionsprenumeration) inte kommer att fortsätta i tystnad och avslutas automatiskt efter rättegången eller inledande.
längd:
Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, efter ett år, bör konsumenten avtalet när som helst avsluta med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter uppsägning före utgången av den avtalade tiden.
 
Artikel 15 - Betalning
I den mån inte annat anges i avtalet eller ytterligare villkor, att de belopp som konsumenten ska betalas inom 14 dagar efter starten av kylperioden, eller i avsaknad av en ångerperiod inom 14 dagar efter det att avtalet. I händelse av en överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst, börjar denna period på dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.
Vid försäljning av produkter till konsumenter, bör konsumenten i allmänna termer aldrig skyldiga att förskottsbetalning av mer än 50%. Om betalning överens, kan konsumenten inte hävda några rättigheter när det gäller genomförandet av ordningen eller tjänst (er) innan förskottsbetalning har gjorts.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren eventuella felaktigheter i uppgifter eller specificerad betalning.
Om konsumenten inte kan uppfylla sina betalnings (s) ovan, är att, efter att han levererades av verksamheten på den sena betalningar och näringsidkaren har konsumenten ges en period av 14 dagar på sig att uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter utebliven betalning inom denna 14-dagars period, är det utestående beloppet av det rättsliga intresse och operatören rätt att debitera de utomrättsliga insamlings kostnader honom laddade. Dessa insamlingskostnaderna överstiger 15% av utestående belopp till € 2500; 10% på nästa € 2500 och 5% på nästa € 5000 med ett minimum av € 40, =. Företagaren kan gynna konsumenterna avvika från dessa belopp och procentsatser.
 
Artikel 16 - Klagomål
Företagaren har en väl omskrivna klagomål och behandlar klagomål enligt detta förfarande.
Klagomål om genomförandet av avtalet bör ske omedelbart efter det att konsumenten har hittat brister definieras tydligt och fullständigt lämnas till operatören.
När entreprenör klagomål inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål är en överskådlig längre behandlingstid, besvaras av operatören inom 14 dagar, som bekräftar mottagandet och anger när konsumenten kan förvänta sig en mer detaljerat svar.
Om klagomål inom en rimlig tid eller inom tre månader efter inlämnandet av klagomål kan lösas genom ömsesidig överenskommelse skapar en tvist som är föremål för tvist.
Artikel 17 - Tvister
Om avtal mellan entreprenören och konsumenten av dessa termer endast avser nederländsk lag.
 
Artikel 18 - Ytterligare eller andra villkor
Ytterligare eller dessa villkor, inte kan vara till nackdel för konsumenterna och bör anges skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

 
Bilaga I: Förlaga till ångerblankett
 
 
Förlaga till ångerblankett
 
(Fyll i detta formulär och tillbaka när du vill frånträda avtalet)
 
Till: MooiBier.nl
Ravenswade 88, 3439 LD Nieuwegein
info@mooibier.nl
 
Jag / vi * share / aktie * meddelar härmed att jag / vår * avtal om
försäljning av följande produkter: [beteckning produkt] *
leverans av följande digitalt innehåll [visa digitalt innehåll] *
tillhandahållandet av följande tjänster: [tjänstebeteckning] *
återkalla / dra *
 
Beställt på * / mottogs den * [datum för med tjänster eller varor kvitto på]
 
[Namn konsument (s)]
 
[Adress konsument (s)]
 
[Underskrift konsument (s)] (endast om denna blankett meddelas på papper)
 
 
* Stryk om ej tillämpligt eller fyll i vad som är lämpligt.